Salte Lyrics from Marathi Movie Bhaybheet

Singer: Arijit Singh
Music : Nakash Aziz
Lyrics : Mandar Cholkar

173

Table of Contents

Salte Lyrics

सलते काही बोच मनी

सलते काही बोच मनी

का सवाल छळतो तोच मनी

तोच मनी

सलते का हे बोच मनी

हृदयी राधा स्वप्नी मीरा

ओठांवरती बनसुरीया

हृदयी राधा स्वप्नी मीरा

ओठांवरती बनसुरीया

सहस्त्र सोळा कन्यावरसी

कारे माझ्या कृष्ण प्रिया ?

तुळस मी साधी जणू अपराधी

उंबरठ्याची ठेच मनी

का सवाल छळतो तोच मनी

तोच मनी

सलते का हि बोच मनी

नकळे का हे होते असे रे

नकळे का हे होते असे रे

शाहणाल्याही लागी पिसे रे

अंतरांची प्रीत अंतराची रीत

आंतरिक तेच मनी

का सवाल छळतो तोच मनी

सलते का हे बोच मनी

Bom Bidi Bom Lyrics

Enjoy All marathi Mp3 On MarathiMix

You might also like